Producenci
Promocje
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.novastrefa.pl

I. Definicje

Bilet- dokument potwierdzający wstęp na wydarzenie

Organizator- INNOCOM sp z o. o. ul. Partyzantów 42 C, 33-340 Stary Sącz

Sklep- sklep internetowy działający pod adresem novastrefa.pl prowadzony przez Organizatora

Klient- osoba dokonująca zakupu w Sklepie

Konto klienta- indywidualnie przypisana baza danych, w której znajdują się dane klienta oraz

historia zamówień jest chroniona hasłem

Formularz zamówień- interaktywny formularz usługi elektronicznej dostępny w Sklepie

umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia

Dzień roboczy- dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy

Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu

 

II. Postanowienia ogólne

1. Osoba dokonująca zakupu biletu wyraża zgodę na warunki transakcji określone w

Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Klient zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Wydarzenia,

w którym będzie brał udział.

3. Organizator za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż biletów oraz voucherów,

uprawniając Klienta do wykorzystania w terminach zawartych na bilecie.

 

 

III. Rejestracja

1. Każda osoba odwiedzająca Stronę ma prawo do założenia konta w celu złożenia zamówień.

Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Po odpowiednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje założenie Konta. Za

pośrednictwem wiadomości na adres e-mail należy potwierdzić założenie Konta.

3. Przy rejestracji należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło. Zaleca

się zachowanie w tajemnicy hasła, które powinno być znane jedynie Klientowi.

4. Warunkiem zakończenia rejestracji jest przeczytanie niniejszego Regulaminu oraz zgoda na

przetwarzanie danych osobowych.

5. Zalogowanie się do Sklepu następuje poprzez wpisanie danych wprowadzonych podczas

rejestracji.

6. Po poprawnym zarejestrowaniu oraz zalogowaniu, Klient może w pełni korzystać ze Strony,

w tym do składania zamówień.

7. Organizator może pozbawić Klienta do korzystania z konta lub ograniczyć dostęp do

składania zamówień w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności

kiedy Klient:

* Podał dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich

podczas rejestracji w Sklepie,

* Naruszył za pośrednictwem sklepu dobra osobiste innych Klientów,

* Dopuścił się zachowania, które powszechnie nie jest dopuszczalne przez prawo,

* Naruszył ogólne zasady korzystania z Internetu godząc w dobre imię Sklepu.

 

IV. Warunki zamówienia

1. Klient może złożyć zamówienie produktu po zalogowaniu się na swoje konto lub

bez rejestracji.

2. Po wybraniu produktu będącego przedmiotem zamówienia należy dodać go do koszyka

poprzez naciśnięcie przycisku „do koszyka”

3. Podgląd na produkty wchodzące w skład zamówienia Klient może zobaczyć w zawartości

koszyka klikając „koszyk”.

4. W koszyku jest możliwość modyfikacji zamówienia poprzez dodanie ilości lub usunięcie

produktów.

5. Potwierdzenia zamówienia należy dokonać poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam”.

6. Klient niezalogowany zobowiązany jest podać następujące dane w celu sfinalizowania

zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania na który zostaną wysłane

produkty, numer telefonu oraz opcjonalnie wiadomość do Sklepu i dane do faktury.

7. Potwierdzone zamówienie przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem

oraz zobowiązanie się do zapłaty kwoty zamówienia.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, lecz zamówienia złożone

w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym

następującym po złożeniu zamówienia.

9. Potwierdzenie i/lub opłacenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przy

złożeniu zamówienia.

 

 

V. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze i rozpoczyna się od wpłynięcia całkowitej

kwoty z zamówienia na konto Sklepu.

2. Termin realizacji i wysyłki do klienta powinien wynosić nie dłużej niż 7 dni roboczych.

3. Doręczenie produktu na wskazany przy zamówieniu adres dokonuje Poczta Polska lub inna

firma spedycyjna wybrana podczas składania zamówienia.

4. O trudnościach przy dokonaniu wysyłki Organizator poinformuje wiadomością wysłaną

na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie

spowodowane błędnie lub niedokładnie podanym adresem lub niewywiązaniem się z umowy

dostawy przez doręczyciela.

6. Rodzaj dostawy produktu wybierany jest przy końcowym procesie składania zamówienia.

 

 

VI. Cena i formy płatności

1. Cena widoczna obok produktu zawiera podatek VAT oraz nie ulega negocjacji.

2. Cena zakupu produktu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta od chwili potwierdzenia

zamówienia do czasu uregulowania.

3. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.

4. Sposób oraz koszty dostawy dostępne są na Stronie oraz przy potwierdzeniu składania

zamówienia.

5. Całkowita cena jaką należy uregulować wyświetlana jest w ostatnim kroku zamówienia,

w której skład wchodzi cena produktu i/lub koszty dostawy.

6. Formy zrealizowania płatności za zamówione produkty dostępne są na Stronie.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient może zwrócić towar zakupiony w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od

daty odebrania przesyłki. Wyjątkiem w tej sprawie są bilety na wszystkie wydarzenia organizowane przez Organizatora - bilety nie podlegają zwrotowi. 

2. Koszty przesyłki wynikające z odesłania produktu do Sklepu ponosi Klient.

3. Adres na jaki należy odesłać produkt podany to ul. Partyzantów 42 C, 33-340 Stary Sącz.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc

od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwracany produkt powinien być zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak

uszkodzeń przesyłki podczas transportu.

6. Po upływie 14 dni od daty doręczenia nie ma możliwości zwrotu produktów.

 

 

VIII. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji produktów. Wyjątkiem w tej sprawie są bilety na wydarzenia organizowane przez Organizatora, które nie podlegają reklamacji. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na odstąpienie do prawa składania reklamacji. 

2. Pismo reklamacyjne należy wysłać na adres Organizatora i/lub adres e-mail.

3. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. W przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży lub utraty produktów należy

niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia postępowania

reklamacyjnego. Adresy dostępne są na Stronie.

 

 

IX. Dane osobowe

1. Zakładając konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

wprowadzenia ich w bazie Organizatora co stanowi podstawę do realizacji umów.

2. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych, oznaczać to będzie otrzymywanie informacji o działalności Organizatora.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz brak akceptacji

uniemożliwia dokonanie zamówienia w Sklepie przez Klienta.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 133 poz. 883), więc Klientowi przysługuje prawo do wglądu

wprowadzonych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także ich usunięcia.

 

X. Warunki końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, co publikowane będzie na

Stronie.

2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach

konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Sklep będzie dążył, aby wszystkie spory z Klientami były rozwiązywane w sposób

polubowny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne, czego skutkiem

może być brak funkcjonowania sklepu w danych momencie, jak również ingerencja osób

trzecich w poprawne działanie Strony.

5. Adres e-mail służący do kontaktu z Organizatorem znajduje się na Stronie.

6. Produkty z zakresu "Wieczory kawalerskie" oraz "Wieczory panieńskie" są tylko i wyłącznie produktami zawierającymi informacje dotyczącą planowanej wycieczki w formie elektronicznej lub formie papierowej. W tą cenę nie są wliczone w żaden sposób bilety lotnicze, opłaty za noclegi oraz wszelkie inne koszty jakie mogłyby zostać poniesione gdyby klient zdecydował się na wyznaczoną wycieczkę. Klient kupuje jedynie pomysł sprzedającego na wybraną wycieczkę. Brak podania w komentarzu do zamówienia wymaganych danych skutkuje przesunięciem terminu realizacji o kolejne dwa dni robocze.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin tworzenia kosztorysów i planów wieczorów

kawalerskich i panieńskich

 

I. Opis

Produkty z zakładki "Wydarzenia" związane z tworzeniem kosztorysów i planów wyjazdów kawalerskich i panieńskich są tylko i wyłącznie projektami przesyłanymi w formie elektronicznej do klienta. Klient w tym przypadku płaci jedynie za usługę stworzenia planu wycieczki do wybranego miejsca. Wszystkie ceny podane w przesłanym projekcie do klienta są cenami jakie udało się znaleźć w momencie zakupu danego produktu i mogą się różnić od cen ostatecznych jeśli klient będzie przeciągał rezerwację wyznaczonych miejsc, na co INNOCOM sp. z o. o. nie ma wpływu. 

II. Tworzenie planów i harmonogramów wieczorów kawalerskich i wieczorów panieńskich

Klient kupujący produkt elektroniczny z zakładki "Wydarzenia" otrzymuje drogą elektroniczną lub pocztą plan i kosztorys danego wydarzenia. W skład produktu wchodzą 3 warianty, na które klient sam i indywidualnie może podjąć decyzję. Kosztorys zawiera ceny miejsc noclegowych, średnie wydatki na jedzenie, średnie koszty związane z atrakcjami, średnie koszty związane z transportem.

III. Zlecenie INNOCOM sp. z o. o. rezerwacji miejsc noclegowych, przejazdów autobusowych i/lub przejazdów kolejowych i/lub biletów samolotowych i/lub przejazdów prywatnymi samochodami i busami

Klient kupujący produkty z zakładki "Wydarzenia" ma możliwość zlecenia INNOCOM sp. z o. o. wykonanie za niego wszystkich niezbędnych rezerwacji związanych z planowanym wydarzeniem. Decydując się na tego typu współpracę klient jest zobowiązany do opłacenia z góry kwoty z wybranego przesłanego wcześniej kosztorysu + (plus) do przesłania 10 % brutto z kwoty z wybranego przesłanego wcześniej kosztorysu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin Nova Mad Race 2019

 

 

I. Cele imprezy

Organizacja biegu z przeszkodami, której celem jest popularyzacja aktywnego trybu życia

połączona z dobrą zabawą. Odznaczać będzie się rywalizacją i chęcią współpracy pomiędzy

uczestnikami biorącymi czynny udział w zawodach. Poprzez bieg propagowana będzie

również miejscowość wraz z okolicznymi atrakcjami turystycznymi.

 

 

II. Organizator

Organizatorem wydarzenia jest INNOCOM sp. z o. o. ul. Partyzantów 42 C, 33-340

Stary Sącz NIP 734-353-31-94 nazywany później „Organizatorem”.

 

III. Termin i miejsce imprezy

1. Nova Mad Race odbędzie się w dniach 26-27.05.2018 w Barcicach. Szczegółowy plan

biegu, opisy przeszkód oraz dokładny adres zamieszczony jest na stronie internetowej

organizatora www.novamadrace.pl, nazywanej dalej jako „Strona Internetowa”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godzin i/lub miejsca biegu. Uczestnik

będzie powiadomiony poprzez odpowiednią informację na Stronie Internetowej oraz

przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu. Zmiany w tym zakresie nie

mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ani jakichkolwiek roszczeń

Uczestnika wobec Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny nie

później niż 30 dni przed dniem biegu informując Uczestnika poprzez komunikat na Stronie

Internetowej oraz wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w zgłoszeniu.

 

 

IV. Trasa i przeszkody

1. Organizator przewiduje dwa rodzaje biegu w zależności od długości trasy

(ok. 3 km i 7 km) oraz poziomu trudności przeszkód. Trasy w rzeczywistości mogą się różnić i mogą być 1 km krótsze lub dłuższe

2. Poszczególne przeszkody będą w różny sposób angażowały umiejętności Uczestnika, a

sposób ich pokonania jest dowolny, to znaczy indywidualnie, bądź współpracując z innymi

Uczestnikami. Pominięcie lub niezaliczenie przeszkody oznacza wykonanie karnych

ćwiczeń, to jest wykonanie 10 dla kobiet, a 20 dla mężczyzn burpees.

3. Rozpoczęcie biegu nastąpi ze specjalnie wydzielonego obszaru z oznaczeniem linii

startu. Każda grupa startowa licząca od 50 do 150 Uczestników będzie rozpoczynać bieg w

odstępach 15 minutowych. Liczba grup startowych będzie zależeć od ilości zgłoszeń.

4. Warunkiem ukończenia biegu jest pokonanie prawidłowo wszystkich przeszkód oraz

przekroczenie linii mety. Czas przebycia trasy przez Uczestnika będzie liczony od godziny

startu do godziny przybycia na metę.

5. W miejscach niezbędnych trasa zostanie oddzielona taśmą ostrzegawczą lub barierkami i

zaleca się nie przekraczanie tych miejsc. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

uszczerbek na zdrowiu Uczestnika podczas trwania imprezy.

 

V. Warunki zapisu i uczestnictwa

1. Prawo do uczestniczenia w biegu posiada każda osoba, która:

* W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat lub w dniu biegu będzie miała

ukończone 15 lat i złoży zgodę podpisaną przez opiekunów prawnych na udział

w biegu lub osoba w wieku 5-14 lat będąca pod stałą obserwacją opiekuna

prawnego ze złożoną wcześniej zgodą opiekuna prawnego o uczestnictwie,

* Dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę w warunkach zawartych poniżej.

2. Zapisu należy dokonać na Stronie Internetowej poprzez wykupienie biletu oraz

wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń pakietu startowego

przyjmowane są na 21 dni przed rozpoczęciem biegu. Zapisu można dokonać najpóźniej

do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia biegu, lecz Organizator nie gwarantuje

otrzymania pełnego pakietu startowego. Po tym czasie nie ma możliwości nabycia biletu

na imprezę.

4. Do pełnego wystartowania w biegu Uczestnik musi:

* Spełnić warunki odnośnie zakupu biletu wymienione powyżej

* W dniu wydarzenia na 1 godzinę przed startem należy zgłosić się do Biura

Zawodów w celu weryfikacji danych oraz odebrania pakietu startowego.

Do weryfikacji danych potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem

Uczestnika

* Przy odebraniu pakietu startowego należy wypełnić i podpisać:

  • oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie,

  • deklarację startu w imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomość istnienia zagrożenia utraty zdrowia i życia wynikające z charakteru imprezy,

  • akceptację regulaminu,

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii i

i zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i warunków sprzedaży biletów.

6. Na terenie wydarzenia mogą znajdować się osoby nie zgłoszone przed biegiem, w

charakterze publiczności, jednak nie mogą brać czynnego udziału w biegu oraz nie mogą

pomagać Uczestnikom na trasie biegu podczas pokonywania przeszkód.

 

 

VI. Opłaty

1. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni roboczych od daty

zakupu biletu, lecz nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem biegu.

2. Szczegółowy cennik biletów znajduje się na Stronie Internetowej.

3. Cena biletu ulega zmianie w zależności od czasu pozostałego do rozpoczęcia biegu.

4. Organizator przewiduje zniżki dla grup. Przy rezerwacji minimum 5 biletów cena

biletu przypadająca na jednego Uczestnika ulega pomniejszeniu o 10%. Warunkiem

uzyskania zniżki jest rezerwacja minimum 5 biletów w jednym czasie oraz jednorazowa

opłata za wszystkie bilety.

5. Po uiszczeniu opłaty nie ma możliwości zwrotu wartości biletu. Organizator rozpatrzy

jedynie indywidualne przypadki zwrotu, a wyjaśnienie należy przesłać na adres e-mail

Organizatora podany na Stronie Internetowej.

6. Po uiszczeniu opłaty faktura będzie wystawiona na dane podane w zgłoszeniu.

7. Uiszczenie opłaty zobowiązuje Organizatora do przesłania biletu oraz uprawnia

Uczestnika do odbioru pakietu startowego i startu w biegu.

 

 

VII. Bezpieczeństwo

1. Każdy Uczestnik oraz osoby będące na terenie imprezy zobowiązane są do

przestrzegania Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do biegu lub usunięcia z terenu

wydarzenia osoby, która jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków

odurzających lub zachowuje się agresywnie wobec innych. Osobie takiej nie przysługuje

prawo do żądania zwrotu ceny biletu.

3. Osoba przebywająca na terenie wydarzenia odpowiada majątkowo za szkody

wyrządzone Organizatorowi lub innym uczestnikom.

4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną każdej osobie znajdującej się na

terenie imprezy.

5. Uczestnika wydarzenia obowiązuje absolutny zakaz posiadania przedmiotów

zagrażających zdrowiu lub życiu innych. Dotyczy to również zakazu startu w biegu w

butach z kolcami.

6. Uczestnik zobowiązany jest do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm

ostrzegawczych oraz barierek.

7. Każdy Uczestnik staruje w biegu na własną odpowiedzialność. Ze względu na

wyjątkowy charakter biegu Uczestnik musi liczyć się z ewentualnymi otarciami,

zadrapaniami lub kontuzjami za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody

osobowe i majątkowe powstałe podczas wydarzenia.

 

 

VIII. Dane osobowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie

danych osobowych w celu przeprowadzenia imprezy w tym do publikacji imienia,

nazwiska, daty urodzenia i miejscowości.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia wyrażają zgodę na publikację ich

wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym

społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

3. Niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia

Uczestnikowi start w biegu.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie oraz

postanowieniami związanym z uczestnictwem w biegu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia lub przełożenie

terminu i zmiany miejsca.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione, a

także za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów osobistych każdej osoby

przebywającej na terenie wydarzenia.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Wszelkie pytania odnośnie regulaminu lub samego wydarzenia należy kierować na

adres mailowy podany na Stronie Internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl